จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กวงเอี๋ยว แซ่ซึง4802
กวย มโนงาม1625
กวย สิมสมบูรณ์1038
กวิน ธาดากิจวรคุณ6424
กวี สังข์ศิลป์เวช4048
กวี สุกระรงคะ3733
กสิณ พัชระโสภณ8737
กเสม จูฑะพุทธิ2811
กเสม ภมรกุล2813
กองกิว แซ่เอา4317
ก้อนดิน โชติวิเชียร3571
กอบชัย มณีรัตน์10172
กะไน โชติวิท2588
ก๊ะเว้ง ตั้วบำรุง1660
กะสม นภาสวัสดิ์4678
กะสินธ์ บุญชูสว่าง4034
กานต์ แซ่ลิ้ม10549
การุณ แซ่เอี้ย3857
การุณ รุจนเวชช4815
การุณ ลาภวิสุทธิสาโรจน์10406
Debug