หอเกียรติยศ

บุคคลเกียรติยศ
จากแฟ้มนักเรียนเก่านวลนรดิศ...

พล ร.ต. พระยาสรยุทธเสนี

โดย : admin 2019-04-27 10:00:00

ท่านผู้เป็นบุคคลเกียรติยศจากแฟ้มนักเรียนเก่านวลนรดิศ ท่านนี้ท่านเป็นรุ่นอาวุโสเพราะท่านเข้าเรียนเป็นนักเรียนสามัญของโรงเรียนนวลนรดิศ เมื่อปี รศ.117 หรือ พ.ศ. 2411 และเข้าเป็นนักเรียนนายเรือชั้น ข. จนจบ เป็นว่าที่นายเรือตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 จนสุดท้ายท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ถึง "พระยา" ได้รับพระราชทานยศ "นายพลเรือตรี" และสำหรับ ยศและบรรดาศักดิ์ขนาดท่านในสมัยนั้นเกือบร้อยปีต้องนับว่าสูงยิ่ง และความสัมพันธ์กับโรงเรียนต้องนับว่าท่านมีความสำคัญมากโดยฉพาะสมาคมนักเรียนก่า เพราะท่านเป็นผู้รวบรวมนักเรียนก่าในสมัยนั้นและก่อตั้งชุมนุมขึ้นโดยท่านเป็นประธานคนแรกของชุมนุม ซึ่งก่อนจะเป็นสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศนั้น มีประธานชุมนุมรวม 8 ท่าน จึงต้องนับว่าท่นเป็นผู้ก่อตั้งชุนุมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

ท่านผู้เป็นบุคคลเกียรติยศ ท่านเกิดเมื่อปีชวด รศ. 107 หรือ พ.ศ. 2431 ก่อนก่อตั้งโรงเรียน 2 ปี บิดาของท่าน คือ คุณพ่อผ่อง เนื่องจากบ้านท่านอยู่บางไผ่ใกล้กับโรงเรียนวัดนวลนรดิศ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมจึงเริ่มต้นที่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในประวัติของท่านกล่าวว่า "รศ. 107 (พ.ศ. 244) ได้เข้าเป็นนักเรียนสามัญเรียนอยู่โรงเรียนนวลนรดิศ ในคลองบางกอกใหญ่ ไล่ (สอบไล่) ได้เป็นลำดับ มาจนสอบไสได้ธรรมชั้น 3 มื่อปลายปี รศ. 123 (หรือ พ.ศ. 2ที) แล้วเข้าเรียนกษาอังกฤษเรียนอยู่3 ปี เมื่อ รศ. 125 (หรือ พ.ศ. 249) วันที่ 25 พฤศจิกายน รศ. 125 (หรือ พ.ศ. 2449) ได้เข้าเป็นนักเรียนนายเรือชั้น ข. แล้วสอบ ไล่ได้เป็นลำดับมาจนสอบไล่ได้ชั้น5หรือชั้น 3 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม รศ.127 (พ.ศ. 2451) 

ได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่นายเรือตรีผู้ช่วยเมื่อ วันที่ 16ตลาดม รศ. 127 และรับราชการที่เรือตอร์ปิโด เป็นต้นหนเรือ 

วันที่ 15 ก.ค. รศ. 128 (พ.ศ. 2452) รับพระราชทาน ยศสัญญาบัตร เป็นนายเรือตรี 

วันที่ 31 พ.ย. รศ. 129 (พ.ศ. 2453) รับพระราชทาน ยศนายเรือโท 

วันที่ 17 ก.ค. ร.ศ. 136 (พ.ศ. 2460) รับพระราชทาน ยศนายเรือเอก 

สำหรับตำแหน่งราชการพิเศษของท่าน คือ วันท 9 ก.ย. รศ. 129 หรือ พ,ศ. 2453 ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร ส่วนยศและบรรดาศักดิ์ครั้งสุดท้ายของท่าน คือ นายพลเรือตรี และบรรดา- ศักดิ์ คือ "พระยา" 

ต้องต้องนับว่าท่านเป็นนักเรียนก่าหรือบุดดลเกียรติยศ ฟัมนักเรียนก่านวลนรดิศ คนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่ง มงทัพเรือที่มียศและบรรดาศักดิ์สูงที่สุดในขณะนั้น 

สำหรับในด้านโรงเรียนท่านป็นผู้ที่รวบรวมนักเรียน เก่านวล ฯ รุ่นต่างๆซึ่งในสมัยโน้น (ร0 กว่าปีมาแล้ว) ยัง มีคนน้อยเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคม แต่เมื่อเริ่มแรกก็เพียงเป็น ชุมนุมนักเรียนก่นวลนรดิศ มีท่านเป็นประธานชุมนุม คนแรก ปี พ.ศ. 2472 และต่อมารวม 8 คน ก่อนที่จะก่อ ตั้งเป็นสมาคมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2496 

ท่านผู้เป็นบุคคลเกียรติยศจากแฟ้มนักเรียนเก่าผู้อาวุโสยิ่งท่านหนึ่ง

Debug