หอเกียรติยศ

บุคคลเกียรติยศ
จากแฟ้มนักเรียนเก่านวลนรดิศ...

51 records found
Titleผู้เขียนPublish Date▲

พล ร.ต. พระยาสรยุทธเสนี

ท่านเป็นผู้รวบรวมนักเรียนก่าในสมัยนั้นและก่อตั้งชุมนุมขึ้น โดยท่านเป็นประธานคนแรกของชุมนุม ซึ่งก่อนจะเป็นสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศนั้น มีประธานชุมนุม รวม 8 ท่าน จึงต้องนับว่าท่นเป็นผู้ก่อตั้งชุนุมนักเรียนเก่านวลนรดิศ...
admin2019-04-27 10:00:00

พระยาสุนทรพิพิธ

"คณะเรา เหล่าล้วน นวลนรดิศ ขอน้อมจิต หมาย มุ่ง ผดุงสถาน ที่ได้เคย อบรม มานมนาน ให้เจียรกาล สถาพร สุนทรนาม นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์.... ........คุงดวาม สามัคคี ดียิ่งเอย" ท่านเป็นผู้แต่งเนื้อร้องของเพลงโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซึ่งท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นถึง "พระยาฯ" ท่านเกิดเมื่อ ประมาณ 100 ปีมาแล้ว พร้อมกับที่โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้น
admin2020-05-14 18:47:54

พล.อ.อ. หลวงเชิดวุฒากาศ

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จยิ่งในชีวิต ไม่ว่าทางด้านส่วนตัวของท่าน ด้านงานอาชีพ หรือด้านการเมือง ตลอดจนด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ นี้ ท่านเป็นบุคคลเงียบขรึม พูดน้อย แต่ท่านทำเสียมากกว่าพูด ท่านถือหลัก "ทำมากพูดน้อย" นับว่าท่านได้เป็นผู้วางรากฐานในด้านโรงเรียนในขณะท่านเป็นรัฐมนตรี และ วางรากฐานด้านสมาคมนักเรียนก่า ตั้งแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนป็นสมาคม จนสำเร็จเรียบร้อย
admin2020-05-14 18:50:15

พล.อ.อ. เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ

จากนักเรียนเก่าของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ท่านดำรงตำแหน่งถึงรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ยศพลอากาศเอก และท่านได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ นับว่าท่านเป็นบุดดลเกียรติยศจากแฟ้มนักเรียนก่าอาวุโสอีกท่านหนึ่ง
admin2020-05-14 18:55:48

พระพิบูลย์ ไอศวรรย์

พระพิบูลย์ ไอศวรรย์
admin2020-05-14 18:56:58

หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์

หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์
admin2020-05-14 18:57:57

พล.ร.อ.หลวงพลสินรวาณัตก์

พล.ร.อ.หลวงพลสินรวาณัตก์
admin2020-05-14 18:58:58

พล.ร.อ.สวัสดิ์ ภูติอนันต์

พล.ร.อ.สวัสดิ์ ภูติอนันต์
admin2020-05-14 19:00:13

พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ

พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ
admin2020-05-14 19:01:13

พล.ต.ท.กิตติ เสริบุตร

พล.ต.ท.กิตติ เสริบุตร
admin2020-05-14 19:02:27

นายบุญธรรม ทองไข่มุกต์

นายบุญธรรม ทองไข่มุกต์
admin2020-05-14 19:03:18

นายบุญยง นิ่มสมบุญ

นายบุญยง นิ่มสมบุญ
admin2020-05-14 19:04:03

อาจารย์ทองหยิง วิจิตรสุข

อาจารย์ทองหยิง วิจิตรสุข
admin2020-05-14 19:05:05

นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม

นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม
admin2020-05-14 19:05:59

นายกำจร เชาวน์รัตน์

นายกำจร เชาวน์รัตน์
admin2020-05-14 19:07:21

พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์

พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์
admin2020-05-14 19:08:51

อาจารย์สมาน เแสงมลิ

อาจารย์สมาน แเสงมลิ
admin2020-05-14 19:17:22

ขุนการุณสิกขพันธ์

ขุนการุณสิกขพันธ์
admin2020-05-14 19:18:19

ครูบุญรอด อติกนิษฐ

ครูบุญรอด อติกนิษฐ
admin2020-05-14 19:21:25

นพ.ขุนวิวรณ์ สุขวิทยา

นพ.ขุนวิวรณ์ สุขวิทยา
admin2020-05-14 19:23:32

หลวงดิฐการภักดี

หลวงดิฐการภักดี
admin2020-05-14 19:26:55

ศ.ดร.นพ.อรุณ เนตรศิริ

ศ.ดร.นพ.อรุณ เนตรศิริ
admin2020-05-14 19:27:43

นายจำรัส เขมะจารุ

นายจำรัส เขมะจารุ
admin2020-05-14 19:28:46

นายกิ่ง ศาลิคุปต

นายกิ่ง ศาลิคุปต
admin2020-05-14 19:29:39

นายสดับ มาศกุล

นายสดับ มาศกุล
admin2020-05-14 19:30:25

อาจารย์ทองเจือ ชงบางจาก

อาจารย์ทองเจือ ชงบางจาก
admin2020-05-14 19:31:34

พล.อ.อ.พิศิษฐ์ ศลิคุปต

พล.อ.อ.พิศิษฐ์ ศลิคุปต
admin2020-05-14 19:32:19

พล.อ.อ.สมพล บุรุษรัตนพันธุ์

พล.อ.อ.สมพล บุรุษรัตนพันธุ์
admin2020-05-14 19:33:41

ดร.เจตน์ สุจริตกุล

ดร.เจตน์ สุจริตกุล
admin2020-05-14 19:36:33

พล.ร.ท.สนิท บัวสาย

พล.ร.ท.สนิท บัวสาย
admin2020-05-14 19:37:47

ขุนสุภัทรเวชชวิจารณ์

ขุนสุภัทรเวชชวิจารณ์
admin2020-05-14 19:38:46

พล.ท.อาณัติ สุภัทรพันธุ์

พล.ท.อาณัติ สุภัทรพันธุ์
admin2020-05-14 19:39:42

พล.ท.วิเซียร จันทร์เพ็ญศรี

พล.ท.วิเซียร จันทร์เพ็ญศรี
admin2020-05-14 19:40:29

พล.ท.จรูญ พูนสน้อง

พล.ท.จรูญ พูนสน้อง
admin2020-05-14 19:41:36

นายเล็ก จินดาสงวน

นายเล็ก จินดาสงวน
admin2020-05-14 19:42:42

น.ต.ทวี มนต์ไตรเวศย์ ร.น.

น.ต.ทวี มนต์ไตรเวศย์ ร.น.
admin2020-05-14 19:43:10

นายเด่น ภู่สุวรรณ

นายเด่น ภู่สุวรรณ
admin2020-05-14 19:44:04

พล.ต.สุจินต์ อารยะกุล

พล.ต.สุจินต์ อารยะกุล
admin2020-05-14 19:45:28

พ.อ. (พิเศษ) ลวัสดิ์ โสตถิโสภา

พ.อ. (พิเศษ) ลวัสดิ์ โสตถิโสภา
admin2020-05-14 19:46:12

น.อ.นอม สุภัทรพันธ์ ร.น.

น.อ.นอม สุภัทรพันธ์ ร.น.
admin2020-05-14 19:47:13

รองอำมาตย์เอก ขุนชิตชาญตรวจ

รองอำมาตย์เอก ขุนชิตชาญตรวจ
admin2020-05-14 19:49:36

คุณสริม ศาคิคุปต

คุณสริม ศาคิคุปต
admin2020-05-14 19:50:10

น.อ.เสน่ห์ สุภัทรพันธ์

น.อ.เสห์ สุภัทรพันธ์
admin2020-05-14 19:50:50

นายจำรูญ จินดาสงวน

นายจำรูญ จินดาสงวน
admin2020-05-14 19:52:30

คุณประชุม วิถีจรูญ

คุณประชุม วิถีจรูญ
admin2020-05-14 21:32:38

นายสงคราม ชื่นภิบาล

นายสงคราม ชื่นภิบาล
admin2020-05-14 21:34:02

นายชูชัย สุวรรณเกสร์

นายชูชัย สุวรรณเกสร์
admin2020-05-14 21:35:11

คุณสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ

คุณสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ
admin2020-05-14 21:36:38

นายตรีเทพ โลหะวิศวพานิช

นายตรีเทพ โลหะวิศวพานิช
admin2020-05-14 22:28:02

ร.ศ.พงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์

ร.ศ.พงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์
admin2020-05-14 22:28:55

คุณวันชัย ธนิตติราภรณ์

จงทำงานหนักเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ท่านอยากให้รุ่นน้องปฏิบัติเช่นท่าน ท่านเป็นผู้มีน้ำใจอันปี่ยมไปด้วยกุศลโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ เลย นับว่าท่านป็นบุคคลเกียรติยศจากแพ้มนักเรียนเก่านวลนรดิศ
admin2020-05-14 22:29:42
Debug